Tuyển dụng PHP Developer (Framework Laravel)

Job descriptionParticipate in the development and implementation of software development for the Japanese and Korean markets. In addition, in the future, MOR will expand software system development to European and North American markets.Coordinate with other members (team leader, tester, customer) to implement the project to achieve the set goals.Monitor, plan work, report, evaluate individual's work, contribute initiatives to improve work quality and productivity.promote responsibility in work, sense of good product quality, passionate about learning, researching and learning new technologies, ready to accept challenges to develop themselves.Job requirementFrom ~2 years of experience in back-end programming in PHP, candidates with experience with Laravel Framework are preferred.Knowledge of SQL & NoSQL database systemsMastering the knowledge of OOP, Design Pattern.Good use of source code management tools: SVN, GIT.Have experience in project development according to Agile Scrum mod

Web Developer (Ruby on Rails)

Mô tả công việcLập trình web với ngôn ngữ Ruby on Rail.Tham gia phát triển và triển khai xây dựng phần mềm cho thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra, trong tương lai, MOR sẽ mở rộng phát triển hệ thống phần mềm cho các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.Phối hợp với thành viên khác (Trưởng nhóm, Tester, khách hàng) triển khai dự án nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.Theo dõi, lên kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, đóng góp các sáng kiến nâng cao chất lượng, năng suất công việcĐề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt, đam mê tìm hiểu nghiên cứu học hỏi công nghệ mới, sẵn sàng đón nhận thử thách để phát triển bản thân.Yêu cầu ứng viênCó từ 2 năm kinh nghiệm với Ruby on Rails.Quen thuộc với MVC, ORM và RESTfullCó kinh ng