BVH

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Chi tiết trường học

Ngày thành lập
Người đứng đầu
Số lượng khoa
Số lượng sinh viên

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

-

Email nhà trường

hinhnv@ptit.edu.vn

Số điện thoại: 0358664888

Truy cập website

Quy mô

sinh viên

giảng viên

Ngày thành lập

1970-01-01