DDA

Đại học Công Nghệ Đông Á

Chi tiết trường học

Ngày thành lập
Người đứng đầu
Số lượng khoa
Số lượng sinh viên

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

-

Email nhà trường

thanhtx@eaut.edu.vn

Số điện thoại: 0976995680

Truy cập website

Quy mô

sinh viên

giảng viên

Ngày thành lập

1970-01-01