DVL

Khoa Quản trị Kinh doanh-Đại học Văn Lang

Chi tiết trường học

Ngày thành lập
Người đứng đầu
Số lượng khoa
Số lượng sinh viên

Bài viết của trường

Thông tin trường học

Địa chỉ

-

Email nhà trường

1310vinh@gmail.com

Số điện thoại: 0706872824

Truy cập website

Quy mô

sinh viên

giảng viên

Ngày thành lập

1970-01-01